Waar gaat het Christelijk geloof over?

Omdat het christendom ‘s werelds grootste godsdienst is, hebben de meeste mensen er wel eens iets over gehoord. Misschien heb je christelijke vrienden of collega’s of ben je nieuwsgierig geworden na het lezen over bepaalde christelijke overtuigingen. Dit artikel is een samenvatting van het christelijk geloof in 7 fundamentele waarheden.

1. God

Het christendom begint met ons geloof in God. Hij is het Opperwezen dat een persoonlijke relatie met mensen nastreeft. Deze relatie met God is de sleutel tot het christelijke geloof.

  • Het christendom is monotheïstisch; dat betekent dat er maar één God is. Maar deze ene God laat Zich kennen in drie personen: de Vader, de Zoon en het heilige Geest. Dit noemen we de ‘Drie-eenheid’.
  • God is eeuwig. Dat betekent dat Hij niet aan tijd gebonden is. Hij is er altijd geweest en zal altijd Dezelfde zijn.
  • God is de Schepper van het universum, maar ook van elke mens afzonderlijk. Dit geeft Hem het recht Zich onze Heer te noemen.
  • God is heilig en rechtvaardig. Hij is onvoorwaardelijk goed.
  • God is almachtig en alwetend. Dat betekent dat Hij alles weet en de macht heeft alles te doen wat Hij wil.
  • God is vol liefde en nodigt mensen uit Zijn kinderen te worden.
2. Zonde

Er is een enorm probleem dat onze relatie met God in de weg staat. De Bijbel noemt het ‘zonde’. Zonde betekent in principe dat wij mensen God niet als onze Heer erkennen. We gaan liever onze eigen weg en beledigen Hem door onze ongehoorzaamheid. Dit probleem begon met het eerste mensenpaar dat geloof hechtte aan de leugens van Gods tegenstander en diens raad opvolgde om God ongehoorzaam te zijn. Sinds die tijd worden alle mensen geboren met een verdorven hart, niet in staat om God lief te hebben en te eren zoals gepast is. De zonde heeft ook de schepping ontwricht en elke dag zien we de gevolgen daarvan: ziekte, haat, armoede en zelfs de dood.

3. Verlossing

Hoewel de zonde een enorm probleem is, is onze situatie toch niet hopeloos. “Want God heeft de wereld zo liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16). De Heer heeft een manier gegeven om het weer goed met Hem te maken. God de Zoon heeft Zelf de prijs voor de zonden van de mensen betaald! Wij hoeven slechts dit offer te aanvaarden, vergeving te ontvangen en Zijn heerschappij over ons leven te erkennen. Geloof in Jezus Christus als onze Redder bevrijdt ons van de straf voor de zonde en herstelt onze relatie met God. In plaats van de eeuwige dood ontvangen we eeuwig leven.

4. Jezus Christus

Om de straf voor de zonde van de mensen te kunnen dragen, moest God de Zoon mens worden. Hij werd als baby geboren, groeide op een gewoon menselijk gezin, en begon te preken toen Hij ongeveer 30 jaar oud was. Zijn naam was Jezus, wat ‘Redder’ betekent. Zijn moeder Maria was een gewone vrouw, maar Zijn Vader was … God! Zo werd het door een engel aan Maria verteld: “De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen; daarom zal het Heilige dat uit je geboren zal worden Gods Zoon genoemd worden” (Lucas 1:35).
Tijdens Zijn aardse bediening verkondigde Jezus het goede nieuws van Gods reddingsplan. Zijn boodschap werd vergezeld door tekenen en wonderen die Zijn bovennatuurlijke kracht lieten zien. Maar de godsdienstige leiders moesten niets van Hem hebben. Ze verwierpen Hem en beraamden zelfs Zijn dood. Toen Jezus ongeveer 33 jaar oud was, werd Hij gekruisigd. Dit was het verschrikkelijkste moment in de menselijke geschiedenis, maar desondanks deel van Gods plan dat eeuwen tevoren voorzegd was. “Christus is gestorven voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften” (1 Korintiërs 15:3). Jezus’ dood bracht verzoening in die zin dat Hij niet stierf voor Zijn eigen zonden (Hij zondigde nooit), maar voor de zonden van een ieder die in Hem gelooft.
Maar Zijn sterven was niet het einde van het verhaal. Na drie dagen stond Hij op uit het graf! Hij verscheen verschillende keren aan Zijn leerlingen en ging vervolgens terug naar Zijn Vader in de hemel. Daar blijft Hij tot het einde van de wereld wanneer Hij terug zal komen om de mensheid te oordelen en een nieuwe, volmaakte wereld te scheppen voor Zijn kinderen.

5. De heilige Geest

De heilige Geest is de derde persoon van de Drie-eenheid, naast God de Vader en God de Zoon. Hij was betrokken bij de schepping van de wereld, maar ook bij de herschepping van mensen. Als iemand tot geloof komt, wordt hij of zij veranderd en vernieuwd. Dit proces wordt ‘een nieuwe geboorte’ genoemd en wordt bewerkt door de heilige Geest. Hij woont in de gelovigen en verandert hen in mensen naar Gods hart. Hij leidt en beschermt ook de kerk en rust ons toe voor de taken die God voor ons heeft voorbereid.

6. Eeuwig leven

De Bijbel is er duidelijk over dat deze wereld slechts tijdelijk is. Ze gaat voorbij en God zal een nieuwe hemel en een nieuw aarde maken. In deze nieuwe wereld zal er geen zonde en dood meer zijn. Slechts diegenen die Gods aanbod van vergeving aangenomen hebben en zo van zonden rein geworden zijn, zal toegestaan worden om er in Gods aanwezigheid eeuwig te leven. Maar zij die God verwerpen zullen buiten geworpen worden en de eeuwige straf moeten ondergaan. Het is dus letterlijk van levensbelang om God te kennen en je aan Zijn wil te onderwerpen!

7. De Bijbel

De voornaamste informatiebron over het christelijk geloof is de Bijbel. Het is Gods boodschap aan ons, opgeschreven door mensen en door de eeuwen heen doorgegeven. Het leert ons alles dat we moeten weten over God en hoe we als christen kunnen leven.

Bron en informatie

https://www.bijbelwoord.nl/waar-gaat-het-christelijk-geloof-over/?

Reacties zijn gesloten.