Algemeen

Wij beschouwen de Bijbel als volledig betrouwbaar en kennen haar het hoogste gezag toe voor ons geloof en leven.
Door de Bijbel te bestuderen kunnen we God leren kennen en ontdekken wat God van ons verlangt.
Het is Gods verlangen dat wij in relatie met Hem leven (zie ook: Christelijk leven). Hij wil dagelijks tot ons spreken door zijn Woord. De Bijbel is niet alleen een handleiding voor het leven maar ook een liefdesbrief. Waar het in de Bijbel om gaat, is ons te laten zien hoe wij kunnen leven in relatie met God, door Jezus Christus.

De Bijbel is het geschreven Woord van God. God Zelf heeft mensen geïnspireerd om Zijn Woord aan ons door te geven.
2 Timoteüs 3:16 vertelt ons dat de Bijbel door God “ingegeven” of “geïnspireerd” werd. God zag toe op de menselijke schrijvers van de Bijbel, zodat zij precies vastlegden wat Zijn bedoeling was, al gebruikten zij ieder hun eigen schrijfstijl en persoonlijkheid. De Bijbel werd niet door God letterlijk gedicteerd, maar werd wel op perfecte manier door Hem geleid en volledig door Hem ingegeven.
Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust (2 Timoteüs 3:16).

De opvallende eenheid van de bijbel is een krachtig teken van Gods leiding bij de samenstelling ervan.

 

De Bijbel moedigt je aan alles wat gezegd wordt grondig te onderzoeken (Johannes 1:46, 21:24, Handelingen 17:11-12).

De Bijbel bestaat uit 66 boeken en brieven, geschreven over een periode van ± 1500 jaar door zo’n 40 verschillende, door God geïnspireerde, schrijvers en later samengevoegd tot één boek. De Bijbel is geschreven op 3 werelddelen (Afrika, Europa en Azië) in 3 talen (Grieks, Hebreeuws en Aramees).
Desondanks spreekt de Bijbel zichzelf niet tegen en bevat de Bijbel geen enkele fout. Elk van de schrijvers biedt een ander perspectief, maar zij verkondigen allemaal de ene ware God en dezelfde ene weg naar de redding: Jezus Christus (zie Johannes 14:6; Handelingen 4:12).
Het woord “Bijbel” komt van het Griekse “biblia” = boeken.
Een ander woord voor Bijbel is Heilige Schrift of Schriften. Heilig, omdat het Oude Testament als geïnspireerd werd beschouwd (zie Romeinen 1:2; 2 Timoteüs 3:16).
Ook wordt de Bijbel Gods Woord genoemd, omdat God daardoor tot ons spreekt (zie Matteüs 22:31; Johannes 5:39 en 6:36).
De Bijbel is een eenheid, chronologisch, duidelijk, biedt context en is voor iedereen toegankelijk. De Bijbel is het meest verspreide boek ter wereld geworden.

  • De Bijbel bevat wetenschappelijke feiten: sommige dingen die de mensen pas later ontdekten stonden al eeuwen geleden in de Bijbel opgetekend (b.v. dat de aarde rond is, zie ook Schepping en/of evolutie?).
  • In de Bijbel staan profetieën die later zijn uitgekomen en profetieën die nog uitkomen.
  • De Bijbel is krachtig en levensveranderend (kapotte gezinnen worden hersteld, mensen worden bevrijd van drugs en alcohol, levens die positief veranderen).
  • Hetgeen de Bijbel leert wijst op een goddelijke ingeving.

Christenen bezien de interpretatie van gedeelten van de Bijbel in het licht van hun culturele, historische of literaire contexten. Sommige bijbelse geboden zijn gericht tot bepaalde personen, dus niet aan de gelovigen in het algemeen, andere geboden zijn gekoppeld aan specifieke verbonden, tijden of omstandigheden.
Dit is echter niet mogelijk voor moslims m.b.t. de koran. De koran beweert het letterlijke, eeuwige, volledige, duidelijke en perfecte woord van de islamgod te zijn.

Pas wanneer je begrijpt wat de hele Bijbel zegt, kun je ontdekken wanneer mensen teksten uit hun verband rukken of verdraaien om hun gelijk te bewijzen.

Moslims proberen de Bijbel vaak aan te vallen door losse (deel)teksten uit de Bijbel te halen, die daarmee uit hun verband worden gerukt en niet in een evenwichtige samenhang met andere Bijbelteksten worden gebracht.

Om de Bijbel negatief te brengen laten moslims slechts losse stukjes Bijbeltekst zien en laten de rest van de Bijbeltekst juist weg.
Om de Koran positief te brengen laten moslims slechts losse stukjes Korantekst zien en laten de rest van de Korantekst juist weg.

De Bijbel beschrijft de oorsprong en toekomst van de wereld, Gods handelen met de mens en de geschiedenis en toekomst van Gods volk.
In de Bijbel legt God Zijn plan met deze wereld uit. In Genesis begint het met de oorsprong (de schepping) en het eindigt in Openbaring met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Tussen het begin en einde zijn verschillende fasen te ontdekken binnen het plan van God. God heeft een plan met de volkeren, met Israël en met de Gemeente.

De eerste vraag bij een Bijbelgedeelte is niet wat het over mijzelf vertelt, maar wat het over God zegt.

Bronnen en informatie
Verder lezen

Reacties zijn gesloten.