Geschriften

Inhoud van de Bijbel

De Bijbel omvat 66 boeken in twee hoofddelen: 39 boeken vormen het Oude Testament (OT) en 27 boeken vormen het Nieuwe Testament (NT). Het Oude Testament (de Joodse benaming van het Oude Testament is Tenach) is vóór Jezus Christus ontstaan en ziet heen naar Hem. Het Nieuwe Testament is ná Jezus ontstaan en ziet terug op Zijn komst in de wereld, zijn leer en leven, zijn sterven, verrijzenis en hemelvaart. Het Nieuwe Testament ziet ook omhoog naar de verheerlijkte Heer die in de hemel is en het ziet heen naar Zijn wederkomst.

Het Oude Testament omvat de volgende geschriften: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richteren, Ruth, I en II Samuël, I en II Koningen, I en II Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi.

Het Nieuwe Testament omvat de volgende geschriften: Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen der Apostelen, de brief van Paulus aan de Romeinen, de 1e en 2e brief van Paulus aan de Korintiërs, de brief van Paulus aan de Galaten, de brief van Paulus aan de Efeziërs, de brief van Paulus aan de Filippenzen, de brief van Paulus aan de Kolossenzen, de 1e en 2e brief van Paulus aan de Tessalonicenzen, de 1e en 2e brief van Paulus aan Timoteüs, de brief van Paulus aan Titus, de brief van Paulus aan Filemon, de brief aan de Hebreeën, de brief van Jakobus, de 1e en 2e brief van Petrus, de 1e, 2e en 3e brief van Johannes, de brief van Judas, de Openbaring van Johannes.

In beide hoofddelen van de Bijbel kan men een drieluik onderscheiden van historische, leerstellige en profetische boeken:

Oude TestamentNieuwe Testament
Historische boekenGenesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richteren, Ruth, I en II Samuël, I en II Koningen, I en II Kronieken, Ezra, Nehemia, Ester.Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen der Apostelen.
Leerstellige boekenJob, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied.Romeinen, 1en 2 Korintiërs, Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, 1 en 2 Tessalonicenzen, 1 en 2 Timoteüs, Titus, Filemon, Hebreeën, Jakobus, 1 en 2 Petrus, 1, 2 en 3 Johannes, Judas.
Profetische boekenJesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi.Openbaring van Johannes.
Vertaling van de Bijbel

De geïnspireerdheid van de Bijbel zit in de boodschap, niet in de woorden. Daarom kan de Bijbel vertaald worden. Als de geïnspireerdheid in de woorden zelf zat in plaats van in hun betekenis konden we de Bijbel nooit vertalen en als we hem niet konden vertalen hoe zou het dan een boek voor alle volken kunnen zijn.

Onze Nederlandse Bijbel is gebaseerd op een Hebreeuwse, Aramese en Griekse grondtekst. Het Oude Testament bestaat voor het grootste gedeelte uit Hebreeuws. Een kleiner gedeelte is in het Aramees geschreven. Het Nieuwe Testament is gebaseerd op een Griekse grondtekst

Gangbare Nederlandse vertalingen van de Bijbel zijn:

  • De Statenvertaling (SV). Nadeel: verouderde taal.
  • de Herziene Voorhoeve-Uitgave (ook wel ‘Telosvertaling’ genoemd). Nadeel: Alleen voor het Nieuwe Testament.
  • Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951 (NBG).
  • Willibrord vertaling (herzien in 1995, bevat ook deuterocanonieke boeken).
  • De Naardense Bijbel.
  • De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004.
  • De Herziene Statenvertaling (HSV, kwam gereed in 2010).

Een veelgebruikte kritiek tegen de Bijbel is dat er honderden verschillende versies zouden zijn, zoals de King James, de Staten vertaling, de NBG, the English Standard Version, etc. Echter al die zogenaamde “versies” zijn geen versies maar slechts (diverse) vertalingen van de Bijbel vanuit de oorspronkelijke talen (de zogeheten brontalen).

Bronnen en meer informatie

Algemeen

Bijbelvertalingen

Bijbelstudie

VERDER LEZEN

Reacties zijn gesloten.