Waarom bijbellezen?

Waarom is het lezen van de Bijbel zo belangrijk?

De Bijbel is geestelijk voedsel. Om geestelijk te groeien is het noodzakelijk er in te lezen.
“Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.” (Mattheüs 4:4)
Ook is de Bijbel belangrijk voor je opvoeding. Je leert erdoor hoe jij je als christen behoort te gedragen, hoe je kunt leven als een kind van God.
“Volg dus het voorbeeld van God…” (Efeziërs 5:1)

In de volgende tekst wordt uitgelegd waarom het Woord van God zo belangrijk is en hoe je daardoor kunt veranderen. Er zijn vier begrippen uit de tekst gehaald en verduidelijkt, om je zo een handreiking te geven waarom het belangrijk is om de Bijbel te lezen.
“Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust..” (2 Timotheüs 3:16-17)

Onderrichten: de Bijbel leert je wie God is, wie jij bent en daarnaast schrijft hij over talloze andere onderwerpen.
Weerleggen: het is belangrijk om aanvallen te weerleggen die tot je komen, zowel van binnenuit als van buitenaf.
Verbeteren: God wil je leren zijn weg te gaan in je leven om te worden zoals Hij je bedoelt heeft.
Opvoeden in de gerechtigheid: dit betekent dat God je onderwijst hoe je gedrag behoort te zijn tegenover Hem en andere mensen.

Deze vier punten hebben als doel om je volkomen te laten zijn als zoon of dochter van God. Om tot dat doel te komen is vorming nodig. Anders zul je nooit het beeld van God uit kunnen dragen naar de mensen rondom je. Daarom is het belangrijk dat Gods woorden in je gaan leven en je leven van binnenuit gaan veranderen, zodat de uitwerking van buiten ook zichtbaar zal zijn.
In de volgende tekst kunnen we lezen dat het Gods bedoeling is met de mensen dat we steeds meer en meer gaan lijken op Jezus:
“Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.” (Romeinen 8:29)

De volgende tekst vergelijkt het Woord van God met een zwaard:
“Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten van het hart; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.” (Hebreeën 4:12-13)
Het is noodzakelijk dat de woorden van God tot in het diepst van je leven doordringen en je veranderen. Je kunt namelijk de Bijbel lezen met je verstand en uiteindelijk toch het doel missen. Daarom is het essentieel dat je hart veranderd wordt door de Heilige Geest en het Woord van God ook daar een plaats krijgt.
Heel veel mensen lezen de Bijbel omdat ze denken dat het goed is, maar uiteindelijk komen ze nooit tot Jezus en een levende relatie met Hem. Jezus sprak daar zelf ook al over tijdens zijn aanwezigheid op aarde.
“U onderzoekt de Schriften, want u meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het welke van Mij getuigen, en toch wilt u niet tot Mij komen om leven te hebben.” (Johannes 5:39-40)
Aan de andere kant ervaren miljoenen mensen verandering en vernieuwing in hun leven, doordat ze Gods Woord tot zich nemen en er naar handelen.

Bronnen en informatie
Verder lezen

Reacties zijn gesloten.