Christelijk geloof

Het christelijk geloof gaat over God die in de persoon van Jezus Christus naar de aarde toekwam om jou te zoeken en de relatie tussen Hem en jou te herstellen zodat alles zal zijn zoals Hij het bedoeld heeft.

Het goede nieuws van het christelijk geloof is dat God ons liefheeft en dat Hij ons niet aan ons lot overlaat. Hij is in deze wereld gekomen, in de persoon van Zijn Zoon Jezus Christus, om alle mensen vergeving van zonden en verzoening met God aan te bieden.

God wil dat iedereen gered wordt en biedt de mens redding door Jezus.

In zijn rechtvaardigheid veroordeelt God ons, omdat wij schuldig zijn, maar in Zijn liefde komt Hij naar beneden, in de persoon van Jezus, om de straf voor ons te dragen. Op deze wijze is Hij zowel rechtvaardig (door niet ongestraft te laten wie schuldig is), als “degene die rechtvaardigt” (door de straf zelf te dragen en ons vrijuit te laten gaan). Hij is onze Rechter en onze Redder. Het is niet een onschuldig derde persoon, maar God zelf die ons redt. In feite geeft Hij ons een cheque en zegt ons dat wij een keus hebben. Willen we dat Hij de straf voor ons voldoet, of zijn we zelf bereid Gods oordeel te ondergaan over alles wat we verkeerd hebben gedaan?
Erken dat je zondig bent, dan zal God je aanvaarden en helpen te leven zoals Hij wil.

Voor God is recht belangrijk. Zonde en kwaad kunnen niet onder het tapijt geveegd worden – er moet een oordeel over geveld worden. En tegelijk laat het ons ook een God zien die zo vol liefde is dat Hij bereid was om voor de kosten op te draaien en het oordeel zelf op zich te nemen.

De Bijbel lezende zijn er 2 soorten mensen: mensen die willens en wetens het aanbod aannemen en Jezus als Koning willen en mensen die dat willens en wetens niet/nooit willen. Beide groepen krijgen van God hun zin.

Jezus kwam om ons binnen te brengen in Zijn Koninkrijk (ons te redden) en ons te leren hoe wij kunnen leven als Zijn trouwe onderdanen (zie ook: Christelijk leven). Zijn leven was een voorbeeld van Zijn leer; dat hoort in ons leven ook zo te zijn.

Jezus kwam om ons te redden van de gevolgen van de zonden.

Jezus nam de eerste beslissing, ons lief te hebben en voor ons te sterven, ons uit te nodigen voor altijd met Hem samen te zijn. Wij nemen de volgende beslissing. Zijn aanbod aanvaarden of afwijzen.

We worden niet gered door goed te doen maar om goed te doen.

De Bijbelse God is Rechtvaardig en Liefdevol tegelijk – Het Evangelie – door Paul Washer:
(bron: deovolentenl.nl)

Eeuwig leven

Jezus zegt dat ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven heeft! (niet: eeuwig leven zal hebben). Er bestaat nog wel een lichamelijke dood maar als Jezus terugkomt, zal je lichaam tot leven worden gewekt om voor altijd te leven.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. (Johannes 3:16-18)

 

Ieder die in Hem gelooft gaat niet verloren. God doet het aanbod, wij maken de keuze. De keuze of Jezus wel of niet koning over je mag worden.

God heeft het besef van de eeuwigheid in het hart van de mensen geplant. Dit betekent dat we nooit helemaal tevreden kunnen zijn met aardse vreugden en het najagen van aardse dingen. Omdat we naar Gods beeld geschapen zijn hebben we geestelijke dorst, hebben we eeuwige waarde en kan behalve de eeuwige God niets ons echt voldoening geven. Hij gaf ons een ingebouwd rusteloos verlangen naar de volmaakte wereld, die alleen in Zijn volmaakte regering gevonden kan worden. Hij heeft ons een glimp laten zien van de volmaaktheid van Zijn schepping. Maar het is maar een glimp; we kunnen niet in de toekomst kijken of alles begrijpen. Dus moeten we nu op Hem vertrouwen en Zijn werk op aarde doen.

Waarom geloven?
  • Geloof omdat het waar is, het is waar omdat het werkt (Bijbelse profetieën en beloften die uitkomen, levens die positief veranderen nadat men christen is geworden).
  • Onze bronnen zijn historisch betrouwbaar, ondersteund door de archeologie, gebaseerd op ooggetuigenverslagen en bevestigd door niet-christelijke geschriften.
  • Honderden Joden, die altijd geloofden dat een mens nooit God kon zijn, zijn door de opstanding van Jezus gaan geloven en zo ontstond de kerk.
  • Door getuigenissen / het leven van christenen. Het geheim van de groei van het christelijk geloof is altijd geweest: de kwaliteit van de levensstijl van degenen die het Evangelie hebben ontdekt en die het vervolgens doorgeven.
  • Tot wie zullen wij (anders) gaan? Er is geen alternatief dat geloofwaardig is en werkt.

God heeft in dit leven genoeg bewijzen aangebracht om iedereen die wil geloven te overtuigen, maar Hij heeft ook enige vaagheid laten bestaan om hen die niet willen geloven niet te dwingen.

Christen worden

Jezus schenkt vergeving aan ieder die Hem wil accepteren als koning en heerser over zijn leven en die gelooft dat wat Hij zegt de waarheid is. Bekering heeft twee kanten, je afkeren van zonden en je toekeren naar God.
Wat in je hart leeft, komt door je spreken en handelen naar buiten.

Maar allen die Hem (Jezus Christus) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven. (Johannes 1:12)
Formule: Geloven + Aannemen = Worden

Geloven is met het verstand aannemen dat Jezus Zichzelf gegeven heeft om de straf voor onze verkeerde daden (zonden) te betalen.

Zonde is iets verkeerds doen en/of iets goeds nalaten.

Zonde zorgt er voor dat dingen stuk gaan op ieder terrein van het leven.

Aannemen is dat we onze verkeerde daden toegeven (erkennen dat je zondig bent) en ons ervan afkeren.

Worden is de verandering die God in ons bewerkt, wanneer we in Hem geloven en Hem aanvaarden als Degene die onze zonden vergeeft, ons leven leidt en onze Vriend is.

Christen worden is het begin van een nieuw leven. Je erkent dat je niet hebt geleefd zoals God het wilt en doet een beroep op de genade die Jezus je aanbiedt. God komt in je leven, geeft je leven een nieuwe richting, een nieuwe manier van dingen zien, van denken en doen. Hij leidt je een proces in van karaktergroei en gedragsverandering om te worden zoals God je bedoeld heeft. Een proces van vallen, opstaan en weer doorgaan. Een reis die je ergens brengt waar je nu nog niet bent. Onderweg naar een nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Bekering vereist het aannemen van een nieuw levensideaal en levensdoel. Het vereist een overschakeling op een nieuwe levenshouding, levensinstelling en levensinvulling. Door je te bekeren, word je een ander mens en krijg je een totaal andere gerichtheid. Het volgen en leren van Jezus is het belangrijkste in je leven.

God houdt van ons niet om wie we zijn of wat wij hebben gedaan, maar om wie God is. Genade is voor iedereen die genade wil ontvangen. Jezus verkondigde de Bergrede (zie ook: Bergrede of Matteüs 5) om Gods ideaal aan ons kenbaar te maken, een ideaal waar wij altijd naar moeten blijven streven, en ook om ons te laten zien dat niemand van ons dat ideaal ooit zal bereiken. De Bergrede dwingt ons de grote afstand tussen God en onszelf te erkennen, en elke poging die afstand te verkleinen door op een of andere wijze de eisen te verzachten, slaat de plank volkomen mis. Wij voelen ons allemaal wanhopig en dat is in feite de enige juiste maat voor een mens die God graag wil kennen.

Tekortgeschoten in het Gods onvoorwaardelijke ideaal, kunnen we nergens anders landen dan in het vangnet van Gods onvoorwaardelijke genade.

Persoonlijke relatie

God wil een persoonlijke relatie met de mens. Het is niet een initiatief van ons uit doch een gelovig ingaan op de belofte van Jezus:
Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, Mijn Vader zal hem liefhebben en Mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. (Johannes 14:23)

Wij mogen ervan uitgaan, geloven en verwachten dat Jezus ons wil ontmoeten naar Zijn belofte:
Wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. (Matteüs 7:8)

De persoonlijke relatie kenmerkt zich door: persoonlijk de Bijbel lezen, het (in stilte) overdenken van de Bijbel en je geloof, het bidden.

God noemde Abraham Zijn vriend. Het gaat God om het “in Hem” zijn (God liefhebben).

Ons zeker-zijn van de relatie met God berust op de activiteit van de drie Personen in de Drie-eenheid: de beloften die de Vader ons geeft in zijn Woord (Gods Woord), het offer van de Zoon voor ons aan het kruis (het werk van Jezus), en het getuigenis van de Heilige Geest in ons hart.

Gods Woord
Gods Woord (de Bijbel) leert dat dit leven niet het einde is; er is een leven na de dood. De geschiedenis is niet zonder betekenis of doel. Wij bewegen ons toe naar een geweldig hoogtepunt; een machtige climax. Op een dag zal Jezus terugkeren naar de aarde om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te vestigen (zie Openbaring 21:1). Dan zullen allen die Jezus als Heer hebben aangenomen, voor eeuwig bij Hem zijn (zie Thessalonicenzen 4:17). Dan zal er geen verdriet of pijn meer zijn. Dan zal er geen verleiding meer zijn, want de zonde zal niet meer bestaan. Er zal geen lijden meer zijn, en wij zullen niet langer van onze geliefden afgesneden zijn. Dan zullen wij Jezus zien “van aangezicht tot aangezicht” (zie 1 Korintiërs 15). Wij zullen veranderd worden naar het beeld van Jezus.

Het werk van Jezus
Aan het kruis legde God alles wat wij verkeerd hebben gedaan op Jezus. Hierdoor is het mogelijk geworden dat de barrière tussen God en ons wordt verwijderd, voor allen die voor zichzelf aanvaarden wat Jezus voor hen heeft gedaan. Als gevolg daarvan kunnen wij zeker zijn van Gods vergeving. Onze schuld is weggenomen. Wij kunnen er zeker van zijn dat wij nooit veroordeeld zullen worden.

Het getuigenis van de Heilige Geest
Wanneer iemand christen wordt, komt Gods Heilige Geest in hem wonen. Er zijn twee kanten aan het werk van de Heilige Geest in ons, die ons helpen zeker te zijn van ons geloof in Jezus Christus.

  1. De Heilige Geest verandert ons van binnenuit. Hij zorgt ervoor dat ons karakter meer en meer wordt als dat van Jezus. Dit wordt genoemd “de vrucht van de Geest”: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Galaten 5:22-23).  Als de Heilige Geest in ons komt wonen, begint deze “vrucht” te groeien. Het is niet zo dat wij van het ene op het andere moment volmaakt worden, maar na verloop van tijd moet er wel een verandering zichtbaar zijn. De belangrijkste aanwijzing dat de Geest in ons leven aan het werk is, is een groeiende liefde voor God en mensen.
  2. De Heilige Geest geeft ons de diepe persoonlijke overtuiging dat wij kinderen van God zijn (zie Romeinen 8:15-16). Het is niet arrogant om zeker te zijn. Die zekerheid berust immers op wat God heeft beloofd, op wat Jezus voor ons heeft gedaan en op het werk van de Heilige Geest in ons leven. Het is één van de voorrechten van een kind van God: zeker te zijn van de vergeving die wij hebben ontvangen, zeker te zijn dat wij christenen zijn en weten dat wij eeuwig leven hebben. Niet alle mensen zijn kinderen van God in deze betekenis, hoewel ze allen door God geschapen zijn. Alleen wie Jezus hebben aangenomen, die in zijn naam geloven, hebben het recht ontvangen “kinderen Gods te worden” (zie Johannes 1:12). Wij worden zonen en dochters van God niet door onze geboorte, maar door opnieuw geboren te worden door de Geest.

De honger naar God die je ervaart, is het teken dat de Heilige Geest in je werkzaam is.

De Heilige Geest maakt mij attent op tekortkomingen die ik liever door de vingers zie, Maar als ik me leeg, onbegrepen, eenzaam voel, troost Hij mij en verdrijft mijn bezorgdheid en vrees. Bovenal maakt Hij mij bewust van Gods liefde. Zijn aanwezigheid is een teken van het feit dat God mij in genade heeft aangenomen als Zijn kind.

Bronnen en informatie

Of ga naar Links voor meer bronnen en informatie.

Verder lezen

Reacties zijn gesloten.