De Heilige Geest

Algemeen

De Heilige Geest is de Geest van God en van Jezus Christus. Zoals de Heer Jezus de tweede Persoon in de Godheid is, zo is de Heilige Geest de derde Persoon (zie ook: Drie-eenheid).
Wanneer iemand christen wordt, komt Gods Heilige Geest in hem wonen, vernieuwt zijn leven en helpt hem te leven naar Gods wil.

We kunnen zien dat de Heilige Geest inderdaad een Persoon is omdat Hij intellect, emoties en een wil heeft:
In 1 Korintiërs 2:11 zien we een voorbeeld van het intellect en de wil van de Heilige Geest: Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen.
In Romeinen 15:30 zien we dat de Heilige Geest emoties heeft, zoals hier wordt voorgesteld door het vermogen om lief te hebben: Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en met een beroep op de liefde van de Geest, vraag Ik u dringend om samen met Mij vurig tot God te bidden.

Hoewel de Heilige Geest alle kenmerken van God heeft, vervult Hij specifieke rollen en functies in onze levens:
In Johannes 16:13 zien we de Geest van de Waarheid als onze gids: De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.
In Johannes 14:26 leren we dat de Heilige Geest onze Raadgever en onze leermeester is: Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens Mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.
In 1 Korintiërs 3:16 zien we dat de Heilige Geest in ons leeft: Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?
In Handelingen 1:8 leren we begrijpen waar onze eigen kracht vandaan komt: Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen.
In Romeinen 8:14 leren we begrijpen waar we door geleid worden: Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God.
In Romeinen 8:26 vernemen we dat de Heilige Geest er is om ons in moeilijke tijden en in gebed te helpen: Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
In Hebreeën 9:14 zien we dat de Heilige Geest eeuwig is. In 1 Korintiërs 2:11 zien we dat de Heilige Geest alwetend is. En in Psalm 139 lezen we dat de Heilige Geest alomtegenwoordig is.

De Heilige Geest is gekomen nadat Jezus teruggegaan was naar Zijn Vader in de Hemel: Als je Mij liefhebt, houd je dan aan Mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere Trooster te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij woont in jullie en zal in jullie blijven (Johannes 14:16-17).

Wat doet de Heilige Geest?

De Heilige Geest verzekert ons dat God de Vader een relatie met ons wil hebben. Hij getuigt van het verlossende werk van Jezus en helpt ons groeien in de relatie met God. Door Hem gaan we steeds meer op Jezus lijken (zie Romeinen 8:14-16). Hij helpt ons bidden, Hij helpt ons Gods Woord te begrijpen en Hij brengt eenheid in het gezin (zie Efeze 4:3-6).
De Heilige Geest laat ook een bijzondere vrucht in ons leven groeien. Als wij erkennen dat Jezus de Zoon van God is en dat door zijn sterven en Opstanding de relatie tot de Vader weer hersteld is, ontvangen wij de Heilige Geest. Als wij de Heilige Geest ontvangen, gaan er vruchten in ons leven groeien. Door deze vruchten gaan wij steeds meer op Jezus zelf lijken. Voorbeelden van deze vruchten zijn: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (zie Galaten 5: 22).

Jezus vraagt ons naar de vrucht van de Heilige Geest in ons leven:
liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
Als wij ernst maken met deze vrucht van de Geest, staan we midden in het kruisdragen en het onszelf verloochenen.

Vervuld worden met de Heilige Geest?
Vanaf het moment dat wij ons bekeren (omkeren naar God), ontvangen we de Heilige Geest: Petrus​ antwoordde: Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van ​Jezus​ ​Christus​ om ​vergeving​ te krijgen voor uw ​zonden. Dan zal de ​Heilige​ Geest​ u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw ​kinderen​ en voor allen die ver weg zijn en die de ​Heer, onze God, tot zich zal roepen. (Handelingen 2: 38-39)

De belangrijkste aanwijzing dat de Geest in ons leven aan het werk is, is een groeiende liefde voor God en mensen.

De honger naar God die je ervaart, is het teken dat de Heilige Geest in je werkzaam is.

Bronnen en informatie
Verder lezen

Reacties zijn gesloten.