Drie-eenheid

Algemeen

God is één Wezen is, bestaande uit drie afzonderlijke Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Zoon is mens geworden in Jezus Christus.
Dit is een van de belangrijkste doctrines van het christendom, en zeker de meest kenmerkende. Dit betekent niet dat er drie Goden zijn. Er is slechts één God die hemel en aarde schiep, en alles wat daarin is. De term “God” zoals gebruikt in de Bijbel verwijst gewoonlijk naar de Vader, maar de Zoon en de Heilige Geest worden ook elk erkend als God.

Alle drie hebben hun unieke eigenheid maar zijn samen één. Je zou het kunnen vergelijken met water (H2O): je hebt vloeibaar water, bevroren water (ijs) en waterdamp. Het is altijd water, maar ze hebben alle drie bijzondere kenmerken die toch onderscheidend zijn.

Het woord “Drie-eenheid” zelf wordt niet in de Bijbel gebruikt. Dit is een term die wordt gebruikt in een poging om de drieledige God te beschrijven: het feit dat er drie Personen zijn, die samen tegelijkertijd bestaan en die alle drie eeuwig samen bestaan, die samen God vormen.

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. (Deuteronomium 6:4-5)

Bewijzen in de Bijbel van de Drie-eenheid

In de Bijbel staan vele teksten die wijzen op of naar de Drie-eenheid. Enkele daarvan zijn:

 • In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. (Genesis 1:1-2)
 • En God zeide: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld,… (Genesis 1:26)
 • Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. (Genesis 11:7)
 • Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij. (Jesaja 6:8)

In Genesis 1:1 wordt het meervoudig zelfstandig naamwoord “Elohim” gebruikt. In Genesis 1:26; 3:22; 11:7 en Jesaja 6:8 wordt het meervoudige voornaamwoord voor “Ons” gebruikt. De woorden “Elohim” en “Ons” hebben betrekking op meer dan twee. In het Nederlands bestaan er maar twee vormen: enkelvoud en meervoud. In het Hebreeuws bestaan echter drie vormen: enkelvoud, tweevoud en meervoud. Tweevoud wordt alleen voor twee gebruikt. In het Hebreeuws wordt de tweevoudige vorm gebruikt voor dingen die in paren voorkomen, zoals ogen, oren en handen. De woorden “Elohim” en “Ons” zijn meervoudsvormen – zeer zeker meer dan twee – en moeten dus betrekking hebben op drie of meer (Vader, Zoon, Heilige Geest).

 • Ik heb vanaf het begin niet in het verborgene gesproken; vanaf de tijd dat het geschied is, ben Ik daar. En nu, de Heere HEERE heeft Mij gezonden, en Zijn Geest. (Jesaja 48:16) De spreker in dit vers is duidelijk God en toch zegt Hij dat Hij gezonden werd, zowel door de Here God (dat is de Vader) als door zijn Geest (dat is de Heilige Geest).
 • Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader (1) en de Zoon (2) en de Heilige Geest (3), en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. (Matteüs 28:18-19) Eén naam (God) – toch drie namen!
 • Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ (Matteüs 3:16-17)
 • Wanneer de Trooster komt, die Ik (Jezus) u zenden zal van de Vader, de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen. (Johannes 15:26)
 • De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. (2 Korintiërs 13:13)
 • En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was. (Johannes 17:5)
 • Maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht. (Hebreeën 1:8-9)
 • In Johannes 1:1 staat, dat het Woord bij God is (dus onderscheiden van Hem) én dat Hij Zelf God is.
 • Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. (1 Johannes 5:7)
 • Vader, U hebt hen aan Mij geschonken, laat hen dan zijn waar Ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die U Mij gegeven hebt omdat U Mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. (Johannes 17:24)
Bronnen en informatie
Verder lezen

Reacties zijn gesloten.