God

Algemeen

God is een oneindige en volmaakte Geest in wie alle dingen hun oorsprong, bestaan en einde hebben (en die mens geworden is in Jezus Christus).
God is één Wezen, bestaande uit drie afzonderlijke Personen: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest, die samen als de Ene God van Abraham, Izaäk en Jacob en als de God van Israël worden aangeduid in de Bijbel. (zie ook Jezus, Drie-eenheidde Heilige Geest)

Er is volgens de Bijbel maar één God, de God van Israël, Schepper van hemel en aarde.
Dit zijn een paar teksten uit de bijbel rond de enigheid van God:
Uit het oude testament:

 • Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet. (Deuteronomium 4: 39)
 • Ik ben de HEER, er is geen ander, buiten mij is er geen God. (Jesaja 45: 5)
 • Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? (Maleachi 2: 10)
 • Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. (Deuteronomium 6:4-5)

Uit het nieuwe testament:

 • Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem. (Matteüs 4:10)
 • …wat u zegt is waar: Hij alleen is God en er is geen andere God dan Hij. (Marcus 12:32)
 • U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. (Jakobus 2:19)
 • Maar bemiddeling is niet nodig wanneer er maar één is die handelt, en God handelt alleen. (Galaten 3:20)
 • Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. (1 Timotheüs 2:5)

Alles wat zich naast Hem als god voordoet zijn afgoden.
Want de HEERE is groot en zeer te prijzen, Hij is ontzagwekkend boven alle goden.
Want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de HEERE heeft de hemel gemaakt. (Psalm 96:4-5)

God is geduldig en barmhartig, liefdevol en trouw, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft.
Gods liefde is persoonlijk, opofferingsgezind, gericht op de ander, blijvend en zij vraagt om een respons.

God maakt zich slechts kenbaar aan degenen die Hem willen liefhebben.

JHWH, misschien uit te spreken als Jahweh, is de persoonlijke naam of eigennaam van God in het Hebreeuws. In vertalingen wordt voor JHWH “Heer(e)” gebruikt.
Jahweh betekent: “Ik zal zijn, die Ik zijn zal”, of beter: “Ik ben, die Ik ben”, dat is: de Eeuwig Getrouwe, de Verbondsgod. Met deze naam maakte God Zich aan Mozes bekend:

 • En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De HEERE (JHWH), de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie. (Exodus 3:14-15)
 • Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem: Ik ben de HEERE (JHWH). (Exodus 6:1-2)
 • Ik ben de HEERE (JHWH), dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik geen anderen geven. (Jesaja 42:8)
 • vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben de HEERE (JHWH), buiten Mij is er geen Heiland. (Jesaja 43:10-11)
 • Luister, Israël! De HEERE (JHWH), onze God, de HEERE (JHWH) is één!
  Daarom zult u de HEERE (JHWH), uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. (Deuteronomium 6:4-5)
Bronnen en informatie
Verder lezen

Reacties zijn gesloten.