Bidden

Bidden is praten met en/of luisteren naar God. In een gebed kun je God loven en prijzen, Hem ergens voor bedanken, vergeving vragen voor fouten die je hebt begaan, of hulp vragen voor jezelf of voor anderen.
Bidden is je hart luchten bij God. Hem vertellen over situaties, gedachten, wensen, zorgen en vragen die je bezighouden. Je bent helemaal vrij wat je wilt vertellen en wat niet.

Bidden is onderdeel van de relatie tussen God en jou. Je mag praten met God en voor miscommunicatie hoef je nooit bang te zijn, Hij begrijpt je wel. Hij heeft beloofd dat Hij ons bidden hoort en er dan ook altijd iets mee doet (Matteüs 7:7).
 
Jezus moedigde zijn discipelen aan tot God te bidden als zonen en dochters die zich richten tot een liefhebbende vader. Dit is het gebed dat bekend staat als ‘het Onze Vader’, en dat Hij zijn discipelen leerde bidden.

En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.
Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.
Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.

Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. (Matteüs 6:5-13)

Moslims beweren nog wel eens dat Jezus bad als een moslim en dus moslim is. Dat is onjuist:

Lees verder

Reacties zijn gesloten.