Samenvatting

Het Evangelie (het goede nieuws) in een notendop

God is schepper van alles.

De mensen keren zich van Hem af.

God kan alles vernietigen, maar ook herstellen. God kiest voor herstel.

God komt zelf in de persoon van Jezus, als mens en als God op aarde om als plaatsvervangend mens het oordeel te ondergaan in onze plaats.

God biedt iedereen aan zijn kado van genade en eeuwig leven te ontvangen, via bekering tot Hem.

Zodat alles zal worden zoals het bedoeld was.

 

Dus: God schiep, zag de mensheid ‘vallen’, kwam zelf het probleem oplossen en biedt daarmee de mens een fantastische toekomst.

Algemeen

In het begin schiep God de hemel en de aarde. Ook schiep Hij de mens, om een persoonlijke relatie met Hem te hebben.
God schiep mensen en de aarde perfect. Er was geen onvolkomenheid. Er was geen pijn, verdriet, oorlog en dood. Hij schiep mensen met een vrije wil.
En God en de mens hielden van elkaar.

Gods vraag bij de schepping: zullen de mensen voor of tegen mij kiezen? Satans stelling was dat de mensen alleen maar geconditioneerd (tegen beloning) geloven maar als je de beloning weghaalt, ook het geloof verdwijnt.

Helaas lezen we al in de eerste hoofdstukken van de Bijbel dat de mens met zijn eigen wil in opstand kwam tegen God. Ze legden Gods leefregels naast zich neer en wilden alles in hun leven helemaal zelf bepalen, los van God. Doordat de mens tegen God koos, kwam er ellende in de wereld. De mens maakte keer op keer verkeerde keuzes waardoor dood, ziekte, verdriet en pijn ontstonden.
En God, die volkomen goed en rechtvaardig is, moest aan deze fouten wel consequenties verbinden. Daarom moest God de mens straffen, omdat Hij een rechtvaardige God is. De straf was dat de mens zou sterven. De mens stierf geestelijk (dat wil zeggen dat de verbinding/relatie met God werd verbroken) en later stierf hij ook lichamelijk. De mens zou voor altijd van God gescheiden zijn.

Maar ondanks dit alles hield God nog steeds van de mens. En omdat God zoveel van de mens hield, stuurde Hij Zijn Zoon Jezus naar de wereld om de straf voor de mens te dragen en de gebroken relatie met God voor eens en altijd te herstellen.

Het christelijk geloof gaat over God die in de persoon van Jezus Christus naar de aarde toekwam om jou te zoeken en de relatie tussen Hem en jou te herstellen zodat alles zal zijn zoals Hij het bedoeld heeft.

Jezus doel hier op aarde was de relatie tussen God en de mens te herstellen. Hij liet door zijn leven en zijn onderwijs zien hoe mensen met God kunnen leven. Hij vertelde mensen over God als Vader, dat God van mensen houdt en een hechte relatie met hen wil. Hij liet zien dat pijn, dood, ziekte en verdriet niet bij Gods oorspronkelijke plan horen. Hij genas mensen en vergaf hen. En uiteindelijk gaf Hij zelfs zijn leven voor de mens om zo het ultieme offer te brengen.

Jezus stierf voor de mens. En Hij stond ook weer op, want Hij is God. Hij vertelde Zijn volgelingen dat Hij terug zou gaan vanwaar Hij gekomen was. Maar ook vertelde Hij dat Hij weer terug zou komen op aarde. Net voordat Hij vertrok gaf Hij Zijn volgelingen een opdracht. Zij moesten iedereen gaan vertellen dat Hij de straf gedragen had voor elk persoon die het gelooft. Wanneer mensen dit aannemen en geloven, zullen zij de Heilige Geest ontvangen en kinderen van God worden. Zij die Jezus geloven, gaan van Hem houden. En omdat zij zoveel van Hem houden, proberen zij zo goed mogelijk Jezus voorbeeld te volgen en te leven zoals Hij het wil.

Wij hebben een hoopvolle toekomst: er is leven na de dood, Jezus zal weer op de aarde terugkomen en alles herstellen en een nieuwe hemel en aarde vestigen waarop wij mogen wonen. Dan zal alles zijn zoals Hij het bedoeld heeft.

Aan het kruis wordt onze zonde aan Jezus gegeven – toegeschreven – zodat zijn rechtvaardigheid aan ons toegeschreven kan worden. Aan het kruis heeft God ‘hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden’ (2 Korinthiërs 5:21). Aan het kruis liet God zijn woede op zijn volk neerkomen op zijn Zoon. Daarmee werd recht gedaan aan zijn rechtvaardigheid, omdat de zonde bestraft werd, en aan zijn liefdevolle trouw, omdat Hij ons nu kan liefhebben en vergeven. Alleen door het kruis kan God ons laten zien ‘dat Hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft’ (Romeinen 3:26).
Het kruis is niet alleen de plaats waar wij gerechtvaardigd worden, het is ook het bewijs dat God wel degelijk zonde oordeelt en bestraft (Romeinen 5:25-26). De opstanding leert ons dat er een oordeel zal zijn voor iedereen wiens zonde nog niet bestraft is in de dood van Jezus; de opstanding is het bewijs dat God zonde zeker zal veroordelen en bestraffen (Handelingen 17:31).

De opstanding toont aan dat God het offer van Jezus in onze plaats heeft aanvaard.
De opstanding bewijst dat God de macht heeft om ons uit de dood op te wekken.
De opstanding garandeert ons dat de mensen die in Jezus geloven niet dood zullen blijven, maar tot een eeuwig leven zullen worden opgewekt.

Christelijk geloof

Het Christelijk geloof roept mensen op tot het maken van een keuze. De keuze om of God lief te hebben, naar Hem te luisteren en je door Hem te laten veranderen tot de persoon die Hij bedoeld heeft. Of je leven in eigen hand nemen, los van God, en doen waar je zelf zin in hebt.

Je kunt het aanbod accepteren of niet, je zult er niet toe gedwongen worden. God gaf iedereen een vrije wil en de vrijheid om te kiezen, maar Hij zal ons uiteindelijk wel om verantwoording vragen. Wij zullen dan aan God moeten uitleggen wat wij met ons leven gedaan hebben en of we wel of niet voor Jezus hebben gekozen.

God nodigt je uit om op het Evangelie (het goede nieuws) in te gaan, ermee te leven (zie ook Christelijk leven), en dan, gaandeweg, ervaar je dat God en Zijn Woord (de Bijbel) waar en betrouwbaar zijn.
De Bijbel dient er voor om mensen in contact te brengen met Jezus. Jezus is het Woord van God. De Bijbel is geen doel in zichzelf maar een instrument. Om God in Jezus te ontmoeten is de Bijbel ons gegeven.

In de Bijbel lezen we beschrijvingen van het leven van veel grote mannen en vrouwen die met God leefden. Zij hadden soms succes, maar faalden vaak. Zij gingen door omdat zij hun motivatie en moed haalden uit het besef dat God ondanks hun gebreken altijd met hen was.
De Bijbel is een eerlijk boek over normale mannen en vrouwen, die onzeker waren, zich vergisten en regelmatig de fout ingingen. En die zich daarvan vaak nog scherp bewust waren ook. Ze wisten dat ze niks voor hadden op anderen, dat ze zwak waren, feilbaar en zelfzuchtig. Toch noemt God hen heiligen.

De Bijbel zit vol met beloftes en profetieën die inmiddels al uit zijn gekomen of nog uit gaan komen.

Israël

In de Bijbel lezen we de geschiedenis van het volk Israël. God heeft dit volk bestemd om Zijn volk te zijn, Zijn Woord (de Bijbel) te bewaren en de wereld te vertellen over Hem. Echter is Israël, ondanks alle zegeningen van God, toch steeds weer afgedwaald van de weg die God met hen wilde gaan. Hiervoor heeft God hen verstrooid over de hele wereld. Toch blijft Israël Gods volk en zal God hen, zoals Hij heeft beloofd, weer terugbrengen in het land Israël en hen tot een zegen laten zijn voor alle volken. Degenen die God haten willen dit verhinderen en daarom proberen ze Israël en de Joden te vernietigen. Dit zie je nu vooral bij aanhangers van de islam.
Slechts door één klein volk, Israël, werd Gods reddingsplan voor de mensheid onthuld en werd het toegankelijk voor iedereen.

Uit het volk Israël zou God de Redder doen voortkomen, niet alleen voor Israël, maar voor elk mens (zie Jesaja 49:6). Die Redder zou Zijn eigen Zoon zijn. En zo kwam God in Jezus naar de wereld “om te zoeken en te redden wat verloren was” (Lucas 19:10; Johannes 3:17).

God verlangt dat christenen, en in principe een ieder, het volk Israël zullen steunen en zegenen.
Ik (God) zal zegenen wie u (Israël) zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken, en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden (Genesis 12:3).

Toekomst

In de Bijbel roept God ons op om te geloven en vol te houden, juist ook in moeilijke tijden. De Bijbel voorzegt dat er in de eindtijd (de tijd voordat Jezus definitief terug zal komen) sprake zal zijn van toename van oorlogen, geweld, misdaad, rampen, etc. en vervolging van joden en christenen. Dit zien we nu al gebeuren.
Het wereldgebeuren en de strijd zal zich concentreren in en rond Israël. De vijanden van God en Israël zullen trachten Jeruzalem in te nemen en Israël te vernietigen. Maar God zal voor Zijn volk strijden en ingrijpen. Aan het einde van die periode zal Jezus definitief terugkeren naar de aarde.
Dan zal Jezus 1000 jaren heersen over de aarde (koninkrijk van God / Vrederijk). Aan het einde van de 1000 jaren zal er nog éénmaal een grote opstand tegen God komen. Daar zal God een einde aan maken en alle levende en dode mensen oordelen. God zal daarna een nieuwe hemel en aarde maken waarop allen die voor God gekozen hebben, eeuwig mogen wonen.

In de Bijbel kunnen we lezen:
Bidt iedere ochtend dat je je wilt toevertrouwen aan Jezus en vraag Hem of Hij jouw leven wilt leiden.
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. (Romeinen 10:9).

 

Meer informatie
Verder lezen

Reacties zijn gesloten.