Citaten

Onderstaand uitspraken die ik in de loop der jaren heb verzameld vanuit boeken, artikelen, gesprekken, etc.
Van wie de oorspronkelijke uitspraken zijn, is mij veelal onbekend tenzij anders vermeld.

 

Algemeen
 • Als we allemaal de ander belangrijker achten dan onszelf, hoe zou de wereld er dan uitzien? (uitspraak Shane Claiborne)
 • We lopen te hoop tegen allerlei zaken die van klein belang zijn in vergelijking tot andere zaken zoals het feit dat er dagelijks tienduizenden sterven door hongersnood, moord en geweld, …………
 • Het is makkelijk om te analyseren, te bekritiseren en te praten over alle problemen in de wereld. Maar wat we echt nodig hebben, zijn mensen die niet alleen praten over problemen maar er ook iets aan doen.
 • Al wat nodig is voor het kwade om te zegevieren is dat goede mannen niets doen.
 • De enige oplossing van veel moeilijkheden ligt in zelfverandering en zelfverbetering.
 • De vreugde van arbeid is te vinden in handenarbeid. Handenarbeid is het meest eenvoudige, het meest natuurlijke en efficiënte middel om mensen geestelijk te genezen.
 • Het is een zegen nooit iets nodig te hebben voordat je het hebt.
 • Behandel de ander zoals jezelf behandeld wilt worden.
 • Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets.
 • Het grootste wat je je kinderen kan geven, is te houden van hun moeder (hun moeder op handen te dragen).
 • Vrijheid: kunnen doen en laten binnen de grenzen, normen en waarden die we met elkaar hebben afgesproken.
 • Wanneer je weet wat je doel is, vereenvoudigt dat je leven en hebt je richting in je leven.
 • Alles wat je doet op het ene niveau wordt duur betaald door een verlies op een ander niveau.
 • Iedere keuze schenkt je iets en berooft je van iets.
 • Het proces van minder uitgeven en minder bezittingen verwerven, vereenvoudigt je leven en brengt innerlijke rust en vrede.
 • Onze morele maatstaven zijn altijd hoger dan ons werkelijke gedrag.
 • Als je ergens tegen bent, moet je ook je verantwoordelijkheid nemen om het op te lossen.
 • Geluk is niet hebben naar wat je verlangt maar verlangen naar wat je hebt.
 • Verlangen naar een beter leven. Een thuis waar we op onze plaats zijn, ons thuis voelen. We wonen in een wereld die niet meer aansluit bij onze diepste verlangens.
 • We kunnen niet meer omgaan met problemen en moeilijkheden. We willen direct een oplossing. Iets doen om ons leven fijner te maken. Maar mensen die eerlijk zijn, weten, als ze lang genoeg hebben geleefd, dat niets gaat zoals het moet gaan; nu niet en nooit in dit leven.
 • Bij verdriet vallen liefde en pijn samen. Verdriet is een bewijs van liefde. De pijn zal in de loop van de tijd afnemen, maar zal nooit helemaal verdwijnen. Honoreer het verdriet dat je voelt als een pijn die voortkomt uit je verbondenheid met degenen die stierven, je vrienden, familie.
 • Wanneer iets voorbij is, laat het dan achter je.
 • In een tijd waarin we onszelf maar heel weinig hoeven te ontzeggen, doet zich het vreemde voor dat we steeds minder tevreden zijn.
 • Mensen voelen zich vaak gelukkiger en tevreden indien ze niet werken voor het geld maar om iets voor elkaar te krijgen.
 • Niets is genoeg voor wie genoeg te weinig vindt.
 • We werken niet om geld te verdienen, maar om mee te bouwen aan de samenleving. Geld is een middel.
 • Kennis is data en feiten, maar wijsheid is weten wat de goede en juiste manier is om te leven.
 • We zien de dingen niet zoals ze zijn maar zoals wij zijn. (Talmoed)
 • Weinig nodig hebben is beter dan veel bezitten. (Augustinus)
 • Ware liefde begint als er niets voor terug wordt verwacht. (Antoine de Saint-Exupéry)
christelijk geloof
 • Het christendom is de oorsprong van een van de grondbeginselen van een vredige samenleving, dat je je vijanden moet liefhebben, niet moet doden.
 • Christelijk geloof is gebaseerd op een relatie met God, niet op een prestatie voor God.
 • Ieder mens is bezig zich in een bepaalde richting te vorderen: naar God toe of van God af. Brengt hetgeen je doet dichter bij God of verderaf?
 • Er zijn twee soorten mensen: zij die willen dat Jezus over hen koning wordt en zij die dat niet willen. Een christen is iemand die wil dat Jezus koning over hem wordt.
 • De misdadiger naast Jezus aan het kruis vraagt Jezus om een gedachte in het hiernamaals, nog niet eens redding. Jezus somt zijn zonde niet op. Hij kan niet getuigen van zijn bekering, geen Bijbelstudies volgen, geen ijverig discipel van Jezus worden. Niets van dit alles. Jezus geeft hem genade, de hemel.
 • Jezus legt in zijn preken meer de nadruk op wat we niet doen (nalatigheid) dan op wat we wel doen (daadwerkelijk gepleegde zonden). “Geen lamp in de olie, geen gebruik van de gegeven talenten, geen liefde betonen,”
 • Alle christenen in de wereld hebben met elkaar een band door de gedeelde loyaliteit aan het Hoofd (Jezus Christus).
 • Alles bij elkaar genomen is het beter te investeren in een dag die we wellicht niet eens zullen zien dan niet voorbereid te zijn op een dag die we wel zullen zien.
 • We worden niet uit deze wereld weggenomen en naar de hemel gebracht, maar aan het einde van de tijden komt de hemel naar beneden om deze wereld te vernieuwen. In wezen wordt alle droefenis ongedaan gemaakt. Dat is waarvoor Jezus is gekomen (Tim Keller).
 • Wanneer het tijd is om te gaan. Weet dan dat iemand op je staat te wachten, dat je kamer gereed is, dat het licht brandt, dat de deur openstaat en dat iemand naar je uitkijkt.
Bijbel
 • De Bijbel is geen studieboek, maar een levensboek. God wil niet dat we Hem doorgronden, maar dat we Hem geloven en gehoorzamen.
 • Als je Bijbelteksten uit hun historische en literaire context haalt, verandert vaak de eigenlijke betekenis.
 • Pas wanneer je begrijpt wat de hele Bijbel zegt, kun je ontdekken wanneer mensen teksten uit hun verband rukken of verdraaien om hun gelijk te bewijzen.
 • De eerste vraag bij een Bijbelgedeelte is niet wat het over mijzelf vertelt, maar wat het over God zegt.
 • De Bijbel houdt ons een vergezicht voor en ik kies ervoor om me daaraan vast te klampen en Jezus te geloven op zijn woord.
 • De Bijbel vertelt niet alleen dat de wereld door God geschapen werd; belangrijker nog: de Bijbel vertelt wie deze God is en maakt de Persoon van God bekend, Zijn karakter en Zijn plan voor Zijn schepping.
 • De boodschap van de bijbel is dat het de Heer is die redt en Hij alleen. In het Nieuwe Testament zien we op welke manier de redding van God komt: enkel en alleen door Jezus.
God
 • God vraagt niets, Hij biedt iets aan.
 • God kwam niet naar ons toe omdat wij zo goed voor Hem bezig waren en ook niet omdat we daartoe bereid waren (Romeinen 3:1-18).
 • Afgoden beloven veel, maar geven niets.
 • God zegt: Mijn genade (hulp) is u genoeg. (2 Korintiërs 12:9)
 • God wil mensen maken naar Zijn beeld. Laat Ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis opdat zij heerschappij voeren over de gehele aarde (Genesis 1:26)
 • God wil dat allen gered worden. Hij zorgt er voor dat degene die zoekt de informatie vindt die nodig is om te geloven.
 • God wil gehoorzaamheid vanuit het hart, niet slechts religieuze handelingen.
 • God wil geen uiterlijke vroomheid maar een gehoorzaamheid vanuit een hart dat Hem liefheeft.
 • We kunnen God vertrouwen omdat we weten dat: voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. (Romeinen 8:28)
 • Zonder God voel je je tegenover niemand verantwoordelijk.
 • Een on-Bijbelse opvatting legt dikwijls de nadruk op één aspect van Gods karakter en laat andere aspecten onderbelicht. Is Hij een God van liefde? Hij is ook een Krijgsheld (zie Exodus 15:3; Psalm 24:8; Jesaja 42:13; Openbaring 19:11). Is Hij een God die vergeeft? Hij is ook de Rechter van de hele aarde (zie Genesis 18:25; Openbaring. 20:12). Een onvolledig beeld van de Bijbelse God verblindt gelovigen voor Zijn werk dat vandaag vanuit Zijn hand komt.
 • God heeft in dit leven genoeg bewijzen aangebracht om iedereen die wil geloven te overtuigen, maar hij heeft ook enige vaagheid laten bestaan om hen die niet willen geloven niet te dwingen.
 • U (God) hebt ons gevormd voor uzelf en onze harten zijn rusteloos tot ze rust in u hebben gevonden.(Augustinus)
 • Het hoogste voor de mens te bereiken is God te eren en eeuwig zijn nabijheid te genieten.
zonde en genade
 • Zonde betekent de weigering Gods wil te doen en nalaten wat God van ons vraagt.
 • Zonde is iets verkeerds doen en/of iets goeds nalaten. Zonde zorgt er voor dat dingen stuk gaan op ieder terrein van het leven.
 • Aanbidding van afgoden houdt in dat iets of iemand voor ons belangrijker is dan God en dat ons leven beïnvloed wordt die verleiding.
 • Niets kan je van Gods aanvaarding / aanbod van vergeving uitsluiten anders dan een weigering tot berouw.
 • Jezus nodigt ons uit om op zoek te gaan naar het slechtste in onszelf en het beste in de ander.
 • Door Jezus is een mens al rechtvaardig voor God, alleen door in hem vertrouwen te stellen.
 • Jezus heeft ons gered uit pure liefde en genade. Een christen wijdt zijn leven uit dankbaarheid voor wat Jezus gedaan heeft.
 • Afleiding is een van de grootste oorzaken die ons afleiden van een omgang met God
 • Als christen moeten we natuurlijk proberen alle zonden uit te bannen maar laten we beginnen met het te begrenzen.
 • Mijn falen om de waarheid ten volle te realiseren maakt die waarheid zelf niet minder waar. Maar in plaats daarvan wijst het mij op de voortdurende noodzaak mijzelf aan Gods genade toe te vertrouwen.
 • Gods genade is een geschenk dat we gratis krijgen, maar om het geschenk in ontvangst te nemen, moeten we wel onze handen openen en loslaten wat we angstvallig vasthouden.
 • Gods genade en niet ons geloof redt ons. Geloof is een geschenk omdat Hij ons redt.
 • Je ergste dag is nooit zo erg dat je buiten het bereik van Gods genade valt. En je beste dag is nooit zo goed dat je Gods genade niet langer nodig hebt.
 • God vragen om oorlog te verbieden, is Hem vragen de gevolgen van menselijk gedrag te verbieden. Iets wat hij nooit heeft willen doen. Zolang er zonde is, zal er oorlog zijn.(Max Lucado)
 • Zodra we beginnen te geloven dat we zelf hebben bijgedragen aan onze redding of verlossing, nemen we iets weg van de eer die God toekomt.
 • Jezus wijst erop dat iemand die denkt dat hem weinig vergeven hoeft te worden, ook weinig liefde voor de Vergever zal hebben. (Lukas 7:47)
Geloven
 • Geloof is juist een geschenk van God omdat Hij ons redt. Gods genade en niet ons geloof, redt ons, Maar in zijn genade geeft Hij ons geloof wanneer hij ons redt.
  Het is aan ons om zijn onverdiende aanbod dankbaar aan te nemen, wanneer Hij het zaad van het geloof in ons plant.
 • Echt geloof kenmerkt zich door goede werken.
 • Geloof is geen kwestie van hoe je je voelt doch van hoe je ervoor staat. Want wat heb je eraan als je een tijd lang niets voelt. Dan weet ik nog dat het goed is tussen God en mij.
 • Geloven is ervoor kiezen om je toe te vertrouwen aan God en vertrouwen op Zijn beloftes, dwars door moeilijkheden, beproeving en teleurstelling heen.
 • Geloven betekent vooraf vertrouwen hebben in iets wat pas achteraf zinvol blijkt.
 • Geloven is vertrouwen stellen op iets wat je niet bewijzen kunt. Geloof is een kwestie van keuze en niet van bewijzen.
 • Echt geloof wordt door tegenslag juist sterker, omdat gelovigen zich met nog meer toewijding tot God richten en Hem om hulp vragen om de stromen te kunnen weerstaan.
 • Vertrouwen is niet het geloof dat God altijd doet wat je wilt. Het is het geloof dat God altijd zal doen wat goed is. (Max Lucado)
 • Het gevolg van geloof is een veranderd leven.
 • Hunkering naar een thuiskomst, veiligheid, geborgenheid bij God die mij met open armen opwacht in een eeuwige omhelzing wil vasthouden vol van vergeving, medelijden, onvoorwaardelijke liefde.
 • God zal ons nooit in een positie brengen waarin we hem niet kunnen gehoorzamen. Er is nooit een moment waarop je terecht kunt zeggen dat je het niet kunt.
 • Gods gebrek aan uitleg is een oproep om te gehoorzamen uit liefde voor en vertrouwen op God zoals Hij zelf is.
 • Gods oordeel bestaat eruit dat mensen de consequenties te dragen krijgen van het leven dat ze gekozen hebben.
 • Het geloof in een oordeelsdag, als het onrecht rechtgezet wordt, is een krachtig motief om niet onze toevlucht te nemen tot geweld en vergelding en om nu vredig te leven, in de wetenschap dat er op aarde uiteindelijk recht gedaan zal worden.
 • We worden gered door Jezus alleen, door geloof alleen, maar niet door geloof dat het alleen bij geloven laat. Echt geloof leidt altijd tot goede werken en een veranderd leven.
christen zijn
 • Wat voor verschil maakt het voor mijn houding, passies, en mijn keuzes dat ik zeker weet dat ik in de hemel kom?
 • Een ware christen is iemand die toegegeven heeft dat hij of zij een zondaar is, tot inkeer van zijn zonden is gekomen en zijn geloof en vertrouwen enkel in Jezus Christus heeft gesteld en dat laat zien in woord en daad door het liefhebben van God en zijn naaste.
 • Ik ben bepaald geen heilige in de zin dat ik goed leef, maar ik ben een beter mens dan de persoon die ik geweest zou zijn als ik God niet zou kennen.
 • Ik ben niet beter dan iemand anders. Maar ik wil wel beter zijn dan dat ik nu ben.
 • Ook christenen maken er nog een zooitje van in hun leven. Maar denk eens in hoe ik zou zijn als ik geen christen was.
 • Ik kan de liefde van God niet verdienen maar ook niet kwijtraken. Hij accepteert me zoals ik ben en wil op mijn tekortkomingen verder bouwen.
 • Jezus zegt: Mijn schapen horen naar Mijn stem en Ik ken ze en ze volgen Mij. Ik geef ze eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand roven. (Johannes 10:27-28)
 • Moslims zijn bereid te sterven voor hun eigen heil. Wij kunnen hen overtuigen dat Jezus al voor hen gestorven is door hen te laten zien dat wij vastberadener zijn om voor Jezus te leven dan zij zijn om tijdens de jihad te sterven.
 • Moslims eren hun god door voor hem te sterven, christenen eren hun God door voor Hem te leven.
 • Vrijheid kan niet zonder grenzen, zonder waarden en normen.
 • Ik zie te veel bewijzen om te ontkennen dat God bestaat en te weinig bewijzen om helemaal zeker te zijn.
 • Wij zien de dingen vanuit het perspectief van vandaag. God overziet het geheel.
 • We hebben geen behoefte aan meer boekjes over het christendom, maar aan meer boekjes geschreven door christenen over andere onderwerpen, waarin hun christelijk geloof latent aanwezig is.
 • Als we zonde begaan, veranderen we van richting / verwijderen we ons van God en er bestaat geen enkele garantie dat we ooit zullen terugkeren.
 • We staan als christen vooral bekend om waar we tegen zijn, i.p.v. om waar we voor zijn.
 • Het is de taak van de Heilige Geest om te overtuigen, de taak van God om te oordelen, en mijn taak om lief te hebben.
 • Als God je roept voor een taak, geeft hij ook de kracht om die taak uit te voeren.
 • Je identiteit ontleen je niet aan wat je doet maar aan wat je bent: een kind van God. Als gevolg daarvan ga je christelijk leven.
 • Vertrouw God en wees bereid naar zijn Woord te leven, wat de gevolgen ook zijn.
 • Christenen zijn mensen die met hun hele hart geloven dat God door Jezus dood de weg opende voor zijn geschenk van vergeving en eeuwig leven. Dit geschenk is door hen aanvaard in geloof en zij willen leven in gehoorzame dankbaarheid voor wat God voor hen heeft gedaan.
 • In het christendom zegt Jezus God te zijn, de Weg te zijn. Uit dankbaarheid voor de genade willen christenen Jezus en zijn regels volgen. In andere religies zegt een mens/profeet de weg naar god te wijzen en je door het houden aan regels jezelf voor god aanvaardbaar te maken.
 • De Heer van het werk is belangrijker dan het werk van de Heer.
 • We moeten ons afvragen of mensen daadwerkelijk Jezus hebben afgewezen of alleen een verkeerd beeld van Hem hebben.
 • Je kunt God alleen missen indien je nog iets met Hem hebt. En hoe meer je met Hem hebt, hoe meer het pijn doet als Hij ver weg voelt.
 • Job bewees dat mensen van God kunnen houden om wie Hij is, niet om wat Hij geeft.
 • Christenen hebben iets met Joden, omdat God iets met de Joden heeft!
 • Maar wanneer wij om gerechtigheid roepen, moeten wij ons realiseren dat wij zelf in grote moeilijkheden zouden komen als God elk van ons zou geven wat wij echt verdienen.
 • Alleen wanneer er sprake is van bekering en terugkeer naar God kan er sprake zijn van herstel, vrede en rust in ons leven.
 • Verdraag de woestijn voordat je mag genieten van het beloofde land. God leidt je door de woestijn, niet erom heen. Houdt vertrouwen.
 • God maakt het mogelijk, niet gemakkelijk.
 • God is nog altijd aan het werk om in ons leven iets goeds voort te brengen.
 • Te geloven dat Hij je liefheeft, je kent en waardeert, dat is voldoende voor elke nieuwe dag.
 • De woestijn was voor de Israëlieten een straf, het gevolg van de weigering om op God te vertrouwen en terug te vechten. We leven in een wereld die in staat van oorlog verkeert. We worden geacht terug te vechten. Geen passiviteit en gelatenheid (zoals Adam en vervolgens vele mannen). Wij zijn geschapen naar het beeld van de machtige God, strijder bij uitstek.
 • Liefde, vreugde, rust, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daar vertrouw ik mijn dagen aan toe. Als het mij goed gaat, zal ik Hem danken. Als ik faal, zal ik Zijn genade zoeken. En dan, als de dag voorbij is, zal ik mijn hoofd op mijn kussen neerleggen en rusten.(Max Lucado)
 • Als ik succes heb, zal ik danken. Als ik faal, zal ik Zijn genade zoeken.(Max Lucado)
 • God heeft nooit gezegd dat de reis makkelijk zou zijn, maar Hij heeft wel gezegd dat we aankomen op de plaats van bestemming.(Max Lucado)
 • Echte vrede komt voort uit het besef dat God alles in handen heeft. Daarom weten we zeker dat we burgers van het koninkrijk van Christus zijn, dat ons einddoel vaststaat en dat onze overwinning over de zonde zeker is.
 • Als wij aan God geven wat Hij van ons vraagt, geeft Hij veel meer terug dan wij hadden durven verwachten. Het hoogste dat we kunnen bereiken is dat in ons het leven Gods karakter zichtbaar wordt door onze liefde, geduld, vergevingsgezindheid, vriendelijkheid en betrouwbaarheid.
 • We moeten God niet gebruiken om te krijgen wat we zo graag willen hebben, maar we moeten God gaan zien als het Enige wat we echt willen hebben.
 • God zoekt mannen die zijn waarheid vasthouden, hun gezin op de juiste weg willen leiden, geduldig zijn en zichzelf kunnen beheersen (1 Timotheüs 3:1-7, Titus 1:6-9)
 • Zorg dat je God kent en zijn karakter om jezelf te leiden in het dagelijkse leven en bij beslissingen. God geeft geen handleiding voor elke keuze of beslissing die we in ons leven moeten maken of nemen. Hij geeft ons iets veel beters……, Hij geeft ons zichzelf.
 • We krijgen als christenen niet veel voorschriften maar door de Heilige Geest krijgen we God.
 • We kunnen erop vertrouwen dat God altijd in onze behoefte zal voorzien. Maar we moeten wel beseffen dat Hij dat misschien niet allemaal in dit leven doet.
 • Vrijheid is niet de afwezigheid van grenzen en beperkingen maar het vinden van de juiste grenzen en beperkingen die bij onze aard passen en ons bevrijden.
 • Als ik niet geloof in een God die uiteindelijk alles recht zal zetten, zal ik het zwaard opnemen en worden meegezogen in de eindeloze kolk van vergelding. Alleen als ik geloof dat er een God is die alle gevolgen van het kwaad en onrecht zal herstellen en alle rekeningen zal vereffenen, heb ik de kracht op af te zien van geweld.
kerk
 • De kerk is er om God te leren kennen. Preken moeten over God gaan.
 • Een dominee heeft twee verhalen te vertellen: het verhaal van Jezus en het verhaal van de dominee zelf. Niet preken over iets wat niet in overeenstemming is met je eigen ervaring
 • De mensen raken niet onder de indruk van preken. Ze willen een evangelie zien dat een positieve, praktische uitwerking heeft.
 • Zoals een ziekenhuis er is voor zieken is een kerk er voor zondaars. In beide gevallen is het doel om er beter uit te komen dan je er in ging. Beter te worden dan je was.
Overig
 • Het belangrijkste aspect van de de discussie over evolutie of schepping is niet het verloop van de schepping, maar de oorsprong ervan. De wereld is geen voortbrengsel van blind toeval of waarschijnlijkheid; God heeft de wereld geschapen.
 • We zullen nooit alle antwoorden vinden op de vraag hoe God de wereld schiep, maar de Bijbel vertelt dat God de wereld schiep.
 • Als je overtuigd bent van het onrecht en kwaad in deze natuurlijke wereld, veronderstel je het bestaan van een buiten of bovennatuurlijke standaard aan de hand waarvan jij je oordeel velt.

Reacties zijn gesloten.