Concilie van Nicea

Het Concilie van Nicea (in het huidige Turkije) werd in 325 bijeengeroepen door de keizer Constantijn met het doel om vrede en harmonie in de kerk te brengen. Dit was de eerste algemene conferentie van de Christelijke kerk. De zaken die opgelost moesten worden waren de datum van Pasen en de Ariaanse controversie (Arius beweerde dat Jezus, De Zoon van God, een creatie van God was en dus niet eeuwig heeft bestaan).

Het echte onderwerp van het Concilie was duidelijk en zonder twijfel de relatie tussen de Vader en de Zoon. Is Jezus Christus een creatie of daadwerkelijk God? Het Concilie zei dat Hij daadwerkelijk God is.

De twee oorspronkelijke doelen werden bereikt: Arianisme werd veroordeeld en de datum van Pasen werd vastgesteld. Andere disciplinaire zaken werden ook opgelost in de canons van het Concilie.

Het is verbazend hoeveel mythes er vandaag de dag over het Concilie van Nicea bestaan, met name op internet. Vooral in de wereld geholpen door moslims en jehovagetuigen.
Zo zijn er valse beweringen dat het Concilie de Bijbel veranderd zou hebben en de Sabbat van zaterdag in zondag.
Dit zijn fabels. Het Concilie heeft nooit de Bijbelboeken bediscussieerd en kan ze dus ook niet veranderd hebben.
De vroege kerk vierde het Joodse Pasen, dat volgens de Joodse kalender werd gevierd op Nisan 14. Nisan 14 kon echter op iedere dag van de week vallen dus wilde sommige kerken graag Pasen vieren op de zondag dichtbij Nisan 14.
Christenen vierden al veel eerder de eerste dag van de week (de zondag) als de dag van de Heer.
De enige beslissing die het Concilie van Nicea over de zondag heeft gemaakt, is dat Pasen zou worden gevierd op de zondag dichtstbijzijnde Nisan 14, in plaats van op Nisan 14 zelf. De bewering dat Constantijn en het Concilie van Nicea de Sabbat van zaterdag naar zondag veranderden, is gewoon een mythe.

Geloofsbelijdenis van Nicea

De Geloofsbelijdenis van Nicea is de klassieke oud-kerkelijke belijdenis. Zij is op naam gesteld van het Concilie van Nicea. De tekst is vastgesteld op het Concilie van Constantinopel (Istanbul) in 381. Door de uitspraken van het Concilie van Chalcedon (tegenover Istanbul) in 451 heeft deze belijdenis algemene erkenning gevonden. Het is de enige belijdenis die in de kerk over de hele wereld beleden wordt.

geloofsbelijdenis van Nicea
Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader vóór alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben.
En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen.

Bronnen en informatie
VERDER LEZEN

Reacties zijn gesloten.