God is geen mens?

God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen? (Numeri 23:19)
En u weet dat de Glorie van Israël nooit zijn woord breekt en nimmer van zijn besluiten terugkomt. Hij is immers geen mens, dat hij van zijn besluiten terug zou komen. (1 Samuël 15:29)
Ik zal mijn toorn laten varen en Efraïm niet opnieuw te gronde richten. Want God ben ik, en geen mens, ik ben in jullie midden, ik ben heilig, ik zal niet meer in woede ontsteken. (Hosea 11:9)

Uitleg

Degenen die ontkennen dat Jezus twee naturen heeft, de goddelijke en de menselijke, zullen vaak Numeri 23:19 citeren als bewijs dat Jezus God niet in vlees kan zijn. Maar die stelling kan makkelijk weerlegd worden.
Het is waar dat God in de periode van het Oude Testament (nog) geen mens was (geworden), maar dit ontkent niet dat God zou kunnen kiezen om later mens te worden. De bijbel zelf ondersteunt de visie dat God een mens kan worden, zonder ophouden God te zijn, aangezien de Bijbel vermeldt dat God diverse malen in menselijke gedaante is verschenen (Genesis 18:1-5, 8-10, 13-17, 20-26, 33).
De Bijbel voorzegt zelfs dat de Messias eigenlijk God in het vlees is:
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. (Jesaja 9:6)
In Jezus is God daadwerkelijk mens geworden:
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. (Johannes 1:1, 14)

Conclusie

Conclusie is dat God niet altijd mens was, maar later mens werd (in Jezus) bij de incarnatie (vlees/menswording) . Het eeuwige Woord van God heeft een echte menselijke natuur aangenomen, terwijl Hij volledig God blijft.

Bronnen en informatie
Verder lezen

Reacties zijn gesloten.