Niet iedereen die Heer zegt…..

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt! (Matteüs 7:21-23)

Uitleg

De interpretatie van deze passage hangt niet op de uitdrukking: “Niet ieder die tegen Mij zegt, ‘Heere, Heere’, maar op de uitdrukking ‘Hij wie de wil doet van Mijn Vader’. Jezus heeft niet gezegd dat niemand die zegt “Heere, Heere” het koninkrijk zal binnengaan. Hij zei dat niet iedereen die dat zegt zal binnenkomen.
Dus, wie van degenen die zeggen “Heere, Heere” zullen binnengaan? Antwoord: zij die de wil van de Vader doen.

De mensen over wie het hier gaat, staan op de oordeelsdag voor Gods troon. Ze noemen op wat ze allemaal hebben gedaan voor God.
Op die dag, dat deze mensen voor de troon van God komen te staan, zullen velen tegen Jezus Christus zeggen: Here, we hebben in Uw Naam allemaal goede dingen gedaan. Voor U. Maar Jezus zegt: “Ik ken u niet, ga weg van Mij”.
Het is blijkbaar mogelijk om in naam van God/Jezus bepaalde werken te doen en te zeggen (profeteren), zonder een relatie met Jezus te hebben.
De reden dat ze voor altijd zullen worden weggestuurd is niet vanwege hun werken of omdat ze niet genoeg werk hebben verzet. Het is omdat zij Jezus niet kennen. Jezus kent zijn schapen en zijn schapen kennen hem (Johannes 10:14).

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn Één. (Johannes 10:27-30)

Het kennen
God wil dat wij een relatie hebben met Jezus Christus. Dat we Hem kennen. Dit kun je lezen in 1 Korintiërs 1:9: God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.
Hij wil dat deze relatie wederzijds is. Daarom zegt 1 Korintiërs 8:3: Maar als iemand God liefheeft, is hij door Hem gekend.
Op de dag van het oordeel telt alleen onze relatie met Jezus, onze aanvaarding van Hem als Heiland (God, Redder en Verlosser) en onze gehoorzaamheid aan Hem. Veel mensen denken dat als zij ‘goed’ zijn en zich godsdienstig voor doen, zij zullen worden beloond met het eeuwige leven. Maar als het erop aankomt, telt op de dag van het oordeel alleen geloof in Jezus.

Het doen
In vers 21 staat dat we de wil van de Vader moeten doen, om het Koninkrijk der hemelen binnen te kunnen gaan. Moeten we dan toch iets doen? Is de relatie niet voldoende? Jawel, dat is voldoende. We ontvangen het eeuwige leven op basis van genade, door ons geloof in Jezus Christus (Efeziërs 2:8: Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof).

De wil van de Vader staat duidelijk in de Bijbel. God wil dat wij geloof hebben in Zijn Zoon Jezus Christus:
Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken. (Johannes 6:40)
Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft. (Johannes 6:29)
Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten. (Johannes 3:36)
Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen. (1 Johannes 3:23)

Kortom iemand die alleen op Jezus Christus vertrouwt, gehoorzaamt de wil van de Vader om alleen in Jezus Christus te geloven voor eeuwige redding
Dat is het evangelie. Dat is de wil van de Vader doen.

Wat we daarna doen is als de vruchten van een boom (Matteüs 7:19-20: Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.) De vruchten zijn: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Galaten 5: 22).
Daaraan zal te zien zijn of we voortaan echt leven voor Jezus, Die ons gered heeft, of voor onszelf of voor de wereld.

God wil geen religie maar persoonlijke relatie. Religie heeft namelijk niet te maken met het kennen van de Here Jezus. Relatie wel. We ‘moeten’ groeien in het kennen van onze Heer, en dan de vrucht dragen die daarbij hoort.
Jezus hecht meer waarde aan wat wij doen dan aan wat we zeggen. (zie de parabel van de 2 zonen Matteüs 21:28-31) Hij wil dat wij goede dingen doen en niet alleen de juiste woorden zeggen.

parabel van de 2 zonen
Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: “Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk.” De zoon antwoordde: “Ik wil niet,” maar later bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: “Ja, vader,” maar ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste.’ (Matteüs 21:28-31)

De Bijbel zegt me ​​in niet mis te verstane bewoordingen dat:
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. (Romeinen 10: 9)
De Bijbel zegt me:
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. (Johannes 3: 16-17)
De Bijbel zegt me ​​dat:
Niemand in staat is om hen uit de hand van Mijn Vader te roven. (Johannes 10:29)
Dat is wat de Bijbel zegt!

Bronnen en informatie
VERDER LEZEN

Reacties zijn gesloten.