Vervullen wet en de profeten?

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. (Matteüs 5:17-20)

Uitleg

Wanneer Joden verwijzen naar de Wet en Profeten dan bedoelen ze de boeken van het Oude Testament en niet specifiek de geboden. De Tenach is Thora (Wet), Neviim (Profeten) en Chetoevim (Geschriften). (zie http://www.bijbelstudie.org/tenach.html)

Er is geen tegenstelling tussen Jezus en Zijn leer aan de ene kant en het Oude Testament (Wet en Profeten) aan de andere kant.
Jezus heeft de wet van Mozes niet ontbonden / afgeschaft, maar juist op een volkomen wijze naar haar ware bedoeling gehoorzaamd en nageleefd. Jezus heeft nooit gezondigd door Gods leefregels te overtreden (Hebreeën 4:15).
Ook heeft Jezus de boeken van de Profeten niet ongeldig verklaard  maar  juist een groot aantal profetieën vervuld die op Hem betrekking hadden.
Daarnaast heeft Hij de offerwetten van Mozes tot hun volle betekenis laten komen door Zijn sterven aan het kruis, als het hoogste offer aan God. Daardoor is op een nieuwe manier verzoening mogelijk tussen God en de mensen.

Jezus zei in Johannes 5:39: U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over Mij.
Het Oude Testament ging over Jezus die kwam om alle profetieën en eisen te vervullen die volgens de wet van het Oude Testament nodig waren om de Messias te zijn, en die wet perfect na te leven, iets wat alleen Hij kon doen omdat hij God is (Johannes 1:1, 14; Kolossenzen 2:9).

Hoewel er dus geen sprake is van een afschaffen van het gezag van het Oude Testament, is het wel zo dat de wet en wil van God nu in een nieuwe gedaante verschijnen en dat de beloften en eisen van het Koninkrijk van God die van het Oude Verbond overtreffen (zie Matteüs 5:21-48). De wet behoudt dus zijn geldigheid, echter niet in zichzelf, maar in de vervulling, in de eisen van het Koninkrijk van God (zie Matteüs 5:18).

Christenen zijn geroepen om Jezus in alles na te volgen, dus ook in het zich houden aan Gods leefregels. Alleen dan wel op een nieuwtestamentische wijze die past bij het Koninkrijk van God dat Jezus introduceerde en bij het bijbehorende Nieuwe Verbond.

Als christenen de geboden van het Oude Testament willen opvolgen, moeten zij kennis nemen van Jezus wijze woorden die in Matteüs 22:23-40 staan. Jezus brengt daar alle geboden in het oude testament terug naar deze twee:

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.
Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat. (Matteüs 22:37-40)

Zij zijn de beste manier om ze allemaal in praktijk te brengen.
Christenen eren en respecteren het oude testament, maar interpreteren het door Jezus Christus en het nieuwe tijdperk van redding en vervulling dat Hij begon op de dag dat Hij geboren werd.
Zie ook: Christelijk leven

Bronnen en informatie
VERDER LEZEN

Reacties zijn gesloten.