Wat wij geloven

Wij hebben geprobeerd om de basisinhoud van ons geloof zo eenvoudig mogelijk te verwoorden.
De kerntekst in de Bijbel is Johannes 3:16:
Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

De Bijbel

Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. God Zelf heeft mensen geïnspireerd om Zijn Woord aan ons door te geven.
Wij beschouwen de Bijbel als volledig betrouwbaar en kennen haar het hoogste gezag toe voor ons geloof en leven.
Door de Bijbel te bestuderen kunnen we God leren kennen en ontdekken wat God van ons verlangt.

God

Wij geloven dat God één Wezen is, bestaande uit drie afzonderlijke Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die samen als de Ene God van Abraham, Izak en Jakob en als de God van Israël worden aangeduid in de Bijbel.

Schepping en zondeval

Wij geloven dat God in het begin de wereld en alles erop uit het niets heeft gemaakt. Hij schiep de mens om in relatie met Hem te leven en voor de aarde te zorgen. De relatie met God is verbroken toen de mens in opstand kwam door Gods leefregels naast zich neer te leggen.

Jezus Christus

Wij geloven dat Jezus Christus, de Zoon van God, mens is geworden om de verbroken relatie met God te herstellen. Hij alleen is volledig God en volledig mens in één Persoon. Hij leefde precies naar Gods leefregels, eerde zijn Vader tijdens heel zijn leven, en maakte door Zijn Woord en daden God bekend aan de mensen. Hij stierf om de mensheid te voorzien van de mogelijkheid om gered te worden. Hij droeg zowel onze schuld als onze straf. Hij maakte onze redding van de dood en daarmee het eeuwige leven mogelijk.

Hij stond op uit de dood, voer op naar de hemel en zit nu aan de rechterhand van de Vader totdat Hij zal terugkomen om over de wereld te oordelen. De mensen die bij Hem willen horen, zullen eeuwig bij Hem zijn. De mensen die dat niet willen, zullen eeuwig uit Gods nabijheid worden verwijderd. De keuze die we allemaal in dit leven maken (de keuze voor of tegen God), is bepalend voor de eeuwigheid.

De Heilige Geest

Wij geloven dat wanneer iemand christen wordt Gods Heilige Geest in hem komt wonen, ons leven vernieuwt en ons helpt te leven naar Gods wil.

Israël

Wij geloven dat Israël Gods uitverkoren volk is en dat God al Zijn beloftes met betrekking tot Israël zal waarmaken.

Apostolische Geloofsbelijdenis

De boodschap van de Bijbel wordt samengevat in de belijdenisgeschriften. De oudste daarvan is de Apostolische geloofsbelijdenis. Deze belijdenis is ontstaan in de 2e eeuw na Christus. Hij luidt als volgt:

 1. Wij geloven in God de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en van de aarde
 2. en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood;
 5. op de derde dag opgestaan van de doden;
 6. opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader;
 7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Wij geloven in de Heilige Geest.
 9. Wij geloven een heilige, algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
 10. vergeving van de zonden;
 11. opstanding van het lichaam;
 12. en het eeuwige leven.

Reacties zijn gesloten.