Welke Delen Van De Bijbel Zijn Van Toepassing Op Hedendaagse Lezers?

De Bijbel is een geweldig boek. God spreekt tot jou door de Bijbel. Maar als je de Bijbel leest, is het duidelijk dat God niet in elk boek en hoofdstuk op dezelfde manier spreekt. Er staan een heleboel verhalen in de Bijbel, zowel over mooie als over afschuwelijke dingen. Ze bevat profetieën. Ze bevat wetten. Er staan poëzie en liederen in. Er zijn brieven. Een deel van de Bijbel is geschreven voordat Jezus geboren was, en een deel erna. In sommige gedeelten van de Bijbel spreekt God, in andere gedeelten spreken mensen, en dan zijn er nog beschrijvende stukken waarin niemand spreekt. Hoe kunnen we dan weten of en hoe deze verschillende gedeelten vandaag de dag op ons van toepassing zijn?

God spreekt tot jou in de Bijbel
De hele Bijbel is Gods Woord. 2 Timotheüs 3:16 zegt, Heel de Schrift is door God ingegeven”. Dat betekent dat we in de Bijbel niet slechts menselijke woorden lezen, maar dat de Geest van God mensen gebruikte om Zijn Woord te schrijven. Dat brengt ons bij de eerste belangrijke gedachte: we kunnen geen enkel deel van de Bijbel eenvoudigweg opzij schuiven. Het is allemaal nuttig, zoals hetzelfde vers verder gaat: “… nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid”. Het eenvoudige antwoord op de vraag “Welke delen van de Bijbel zijn nu nog op ons van toepassing?”, is dus: alle delen. Maar ze zijn niet allemaal op dezelfde manier van toepassing.

God spreekt tot ons door geschiedenissen
Een groot deel van de teksten uit de Bijbel is historisch. Het belang hiervan is dat het je laat zien Wie God is. We leren het karakter van God kennen door Zijn handelen in de geschiedenis. Dat geldt voor het Oude Testament en zelfs nog sterker voor het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament lees je het verhaal van Jezus’ leven, en in Jezus zien we de volheid van God. Je kunt ook de geschiedenis van de vroege kerk lezen, die laat zien hoe God in deze wereld werkt door Zijn kerk te bouwen.

God spreekt tot ons door profetie
Andere delen van de Bijbel bevatten profetie: voorspellingen over wat later zal gebeuren. Veel van deze profetieën zijn al vervuld. Op een bepaalde manier worden ze geschiedenis. Ze leren ons dat we God kunnen vertrouwen, omdat Hij doet wat Hij zegt. Ze kunnen ook meer diepgang verlenen aan ons begrip van de geschiedenis, doordat we Gods plan erachter leren begrijpen. Er zijn ook profetieën met een dubbele of zelfs driedubbele vervulling, deels nog in de toekomst. Andere profetieën gaan volledig over de toekomst. Die helpen ons om ons voor te bereiden op – en uit te zien naar de toekomst die God schept voor iedereen die in Hem gelooft.

God spreekt tot ons door wetten
Nog weer andere delen van de Bijbel bevatten wetten, vooral in de boeken Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Sommige van deze wetten zijn morele wetten: die gelden voor alle mensen in elke tijd. Een voorbeeld hiervan is: u zult niet stelen. Andere wetten zijn ceremoniële wetten, bijvoorbeeld over offers. Deze wetten wijzen vooruit naar Christus en zijn in Hem vervuld. Wij hoeven deze wetten niet meer te houden, maar ze leren ons over de waarde van Christus. Tenslotte zijn er burgerlijke wetten. Dat is als het ware het burgerlijk wetboek voor Israël. Een voorbeeld hiervan is dat je als je iemands kwijtgeraakte schaap ziet lopen, verplicht bent het terug te brengen naar de eigenaar (Deuteronomium 22:1). Deze wetten bevatten veel wijsheid, maar zijn niet direct op ons van toepassing.

De opmerking dat niet alle wetten nog op ons van toepassing zijn, is geen smoesje. Dit wordt duidelijk geleerd in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in Hebreeën 7:12, “Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats.”

God spreekt tot ons door beloften, waarschuwingen, uitnodigingen en eisen
De Bijbel bevat beloften, waarschuwingen, uitnodigingen en eisen van God. Sommige hiervan zijn algemeen van aard, sommige zijn gericht tot een bepaalde groep mensen. Je moet dus altijd zorgvuldig nagaan hoe dit van toepassing is. Een goed voorbeeld hierbij is één van de populairste Bijbelverzen: Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven” (Jeremia 29:11). Als je dat op een tegeltje schrijft en aan de muur hangt, is het gemakkelijk om de context te vergeten. Ten eerste werd deze belofte gegeven aan Israël in ballingschap, niet aan alle mensen in alle tijden. Ten tweede is er een voorwaarde aan verbonden: ze moeten eerst terugkeren naar God.

God spreekt tot ons door dogma’s
De Bijbel bevat ook “leer”, vooral in Paulus’ brieven. Gods waarheid wordt uitgelegd, en dat is relevant voor ons leven. Het is belangrijk om kernzaken te begrijpen zoals Wie God is, hoe erg zonde is, waarom Jezus een geweldige Zaligmaker is en wat de rol van de Heilige Geest is. Geloof is het vertrouwen en liefhebben van God, maar om dat te doen moeten we ook bepaalde dingen weten. De leerstellige of dogmatische gedeelten bevatten eeuwige waarheid en zijn daarom direct relevant voor ons.

Het gaat allemaal over Jezus
Je ziet dat God op verschillende manieren tot ons spreekt in Zijn Woord. Daarom is het belangrijk om Gods Woord biddend te bestuderen zodat je het goed begrijpt en kunt gehoorzamen. Het is niet voldoende om zomaar een vers uit de Bijbel te nemen en te zeggen, ‘Dit is Gods Woord voor mij vandaag’.

Een belangrijk inzicht dat je nooit moet vergeten, is dat uiteindelijk de hele Bijbel over Jezus gaat. Hij is het centrum van alles. Hij vertelde de mensen die met Hem naar Emmaüs waren gelopen na Zijn opstanding: “Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen” (Lukas 24:24). Het hele Oude Testament is geschreven in voorbereiding op Jezus’ komst. En het hele Nieuwe Testament legt het belang van Zijn komst uit.

Welke gedeelten van de Bijbel zijn nu nog van toepassing?
De hele Bijbel is vandaag de dag relevant. Er zijn geen gedeelten die we eruit kunnen scheuren. Maar we moeten ons best doen om te begrijpen hoe elk gedeelte op ons van toepassing is. Als je je richt op wat er gezegd wordt over Jezus en hoe de hele Bijbel Jezus verheerlijkt en verklaart hoe we Hem nodig hebben, kan het niet mis gaan.

Bron en informatie

Reacties zijn gesloten.